top of page

Zásady ochrany soukromí

Informace o zpracování osobních údajů


Fyzická osoba podnikající (dále jen “prodávající”) Veronika Ševčíková, se sídlem Podolská 613/28, 140 00 Praha 4, identifikační číslo: 03345238, jakožto správce osobních údajů, tímto informuje své zákazníky o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany prodávajícího, včetně rozsahu práv souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů prodávajícím.

Prodávající zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Prodávající shromažďuje a zpracovává osobní údaje pouze v souladu se stanovenými účely a v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění těchto stanovených účelu, které mu zákazník poskytl na základě udělení souhlasu se zpracováním údajů nebo osobní údaje, které byly získány na základě plnění smlouvy (objednávky).

Účel a právní základ zpracování osobních údajů Zpracování osobních údajů je nezbytné pro jednání o uzavření nebo změně smlouvy, jejíž smluvní stranou je zákazník a pro následné plnění smlouvy.


Prodávající shromažďuje a zpracovává osobní údaje zákazníka v rozsahu – jméno, příjmení, emailová adresa, telefonní číslo, poštovní adresa. Sdělení těchto osobních údajů zákazníkem je základním předpokladem pro uzavření nebo změnu smlouvy o poskytnutí dodávky zboží, přičemž zde poskytnutí osobních údajů slouží primárně k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci zákazníka. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou.


Zpracování osobních údajů je nezbytné pro dodržení právních povinností prodávajícího. Tyto povinnosti vyplývají zejména ze zákona č. 89/2012 Sb. (Občanského zákoníku) a ze zákona č. 90/2012 Sb. (Zákona o obchodních korporacích).

Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

Zákazník souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.


Zákazník souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Zpracovatelé a příjemci

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle prodávajícího a jeho zaměstnanců zpracovávány také zpracovateli prodávajícího, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s GDPR.

Prodávající informuje, že osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím osobám, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů. Prodávající dále předává osobní údaje subjektům, jejichž prostřednictvím zajišťuje poskytnutí služby (doprava, logistika, komunikace). Tyto subjekty jsou také zavázány zacházet s osobními údaji v souladu s GDPR.

Zabezpečení osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů v souladu s nařízením GDPR.


Prodávající přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

Prodávající prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Práva zákazníka

Zákazník je oprávněn požadovat informaci, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou prodávajícím zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím: účel zpracování osobních údajů, kategorie dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů, doba, po kterou budou osobní údaje uchovávány, zdroje osobních údajů. Prodávající poskytne první kopii zpracovávaných osobních údajů zákazníkovi bezplatně. Za další kopie na žádost zákazníka může prodávající požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace.

V případě, že se zákazník domnívá, že prodávající provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života zákazníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může zákazník prodávajícího požádat o opravu či výmaz (likvidaci) těchto osobních údajů, popřípadě omezení (blokaci) zpracování. Dále může zákazník vznést námitku proti takovému zpracování.

Prodávající vždy bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti informuje zákazníka o vyřízení jeho žádosti.

Zákazník má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kontaktní údaje prodávajícího:

adresa pro doručování Kostelní 363/22, 170 00 Praha 7, adresa elektronické pošty info@veronikasevcikova.com, telefon +420 722 500 713.


V Praze, dne 1. 4. 2021                             

bottom of page